ජපුර පර්යේෂණ සම්මාන 2017 රාත්‍රියේදී පර්යේෂකයෝ සම්මානයෙන් පිදේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කවුන්සිලය මඟින් සංවිධානය කරන පර්යේෂණ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2017 දී ඛාණ්ඩ 10 යටතේ සම්මාන පිරිනැමිය.

ජයග්‍රාහක ලැයිස්තුව සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/japura-researchers-honored-research-awards-2017

පර්යේෂණ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ 2017 ඉදිරිපත් කිරීම 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News