ඉංජිනේරු පීඨයේ 3 වන ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන

ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ 3 වන ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන 2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය S. A. A. M. සුබසිංහ මහතාගේ, මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය D. P. S. චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ, පුස්තකාලාධිපති ආචාර්ය N.D. විජයසුන්දර මහත්මියගේ සහ තවත් සම්භාවනීය පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News