මහාචාර්ය දිසාබණ්ඩාර මහතාගේ සාර්ව ආර්ථික විශ්ලේෂණය සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ පිලිබඳ දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මුල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ අංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර දිසාබණ්ඩාර මහතා 2017 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනිදා නුවර පැවති ආයෝජක සංසදයේදී සාර්ව ආර්ථික විශ්ලේෂණය සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ පිලිබඳ දේශනයක් පැවැත්විය.

Overwhelming response for Kandy Investor Forum

Overwhelming response for Kandy Investor Forum
Overwhelming response for Kandy Investor Forum
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News