උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා ගුරුවරුන් සඳහා වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා ගුරුවරුන් සඳහා වූ වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්  2016 ඔක්තෝම්බර් මස හත සහ අට යන දෙදින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ තිලකරත්න අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News