විශ්වවිද්‍යාලයේ විභාග සියල්ල කල් දැමේ

විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ විභාග දින නියමයක් නැතිව කල් දමා ඇතිබව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලබේ.

විභාග නැවත පැවැත්වෙන දින වෙබ් අඩවිය මගින් සහන අධ්‍යයන නිවාඩු කාලයක් සහිතව දැනුම් දෙනු ලැබේ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News