විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018

විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018 (පළමු වටය) සඳහා වූ අයදුම් පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2017 දෙසැම්බර් මස 29 වැනිදායි.

ඒ සඳහා වූ ආකෘතිය සහ අයදුම්පත බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://research.sjp.ac.lk/rersearch-grant/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News