ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ප්‍රමුඛ පෙලේ විශ්ව විද්‍යාලයක් ලෙස පිළිගැනේ

QS ආසියානු විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විශ්ව විද්‍යාල 4 අතරට පැමිණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල දහයක් මෙම වාර්තාවට ඉදිරිපත් කලද ඉන් ආසියා විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් තුළට ඇතුලත්ව ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල හතරක් පමණි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා:

https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://www.topuniversities.com/about-qs

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News