රාජගල පුර විද්‍යා ව්‍යාපෘතියේ වෙබ් අඩවිය ජනගත වේ

Website launch of Rajagala Archeological Project (14)

ඉතිහාසය හා පුරා විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින්  පුර විද්‍යා පර්යේෂණ, සංරක්ෂණ කටයුතු, සහ ඒ හා සබැදී විවිධ ක්‍රියාකාරකම් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර රාජගල පුරා විද්‍යා ව්‍යාපෘතියේ තොරතුරු ඇතුලත් නිල වෙබ්  අඩවිය දියත් කිරීමේ උළෙල උපකුලපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න :http://www.sjp.ac.lk/news/website-launch-of-rajagala-archeological-project/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News