நிதி கட்கெய் பிரிவினால் பல்கலேக்கழக பல்களெய்க்கலகங்களுக்கு இடேய்யிலான விவாதப் போட்டி

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலேக்கழக முகமேயத்துவ மற்றும் வர்த்தக விஞஞானப் பீதத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற பல்கலேக்கழக பல்களெய்க்கலகங்களுக்கு இடேய்யிலான விவாதப் போட்டி 2017  மே மாதம் ஆம் திகதி பீட கேட்போர் கூடத்தில் வெற்றிக்கரமான முரெயில் இடம் பெற்றியது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News