பிரதாப் களுதந்த்ரிக்கு ஐக்கிய மாநிலத்தில் பட்டய பேராய்வாலர்களின் றோயல் நிறுவனத்தில் அங்கத்துவம்

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில்தோட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் மதிப்பீடு கற்கைப் பிரிவின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் திருபிரதாப் களுதந்த்ரிக்கு ஐக்கிய மாநிலத்தில் பட்டய பேராய்வாலர்களின்  றோயல் நிறுவனத்தில் அங்கத்துவம் கிடைத்துள்ளது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts