මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය සහ කළමණාකරන අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසර හැර සියළුම සිසුන්ගේත්, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයයේ තෙවන වසර සිසුන් හැර අනෙකුත් සියළුම සිසුන්ගේත් අධ්‍යයන කටයුතු 2015 ජූනි මස 22 වන දින සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts