සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ශාරීරික අධ්‍යයන අධ්‍යනාංශයට අනුග්‍රහය

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මඟින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යයන අධ්‍යනාංශයට මුල්‍යමය අනුග්‍රහය දැක්වීමේ වැඩසටහනක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනිදා පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එස්. ඒ. පි. සුරියප්පෙරුම මහතා සහ සාමාන්‍ය කළමනාකරු ඩබ්ලිව්. කේ. ඒ. ඒ. ජයරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීවිය.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News