සත්ව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය නයන විසින් නව ගෙඹි විශේෂයක් සොයාගැනේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ සත්ව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය නයන විජයතිලක ඇතුළු පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත ශ්‍රී ලංකාවට අවේනික ගෙඹි විශේෂයක් සොයා ගැනීමට සමත් වූ අතර මේ පිළිබඳව අන්තර්ජාතික සඟරාවක ද ලිපියක් පලවිය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/new-frog-species-discovered-dr-nayana-zoology-dept/

ලිපිය කියවීම සදහා : www.researchgate.net/publication/An_integrative_taxonomic_review_of_the_South_Asian_microhylid_genus_Uperodon

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News