45 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 – උපාධිලාභීන් සඳහා දැනුම්දීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 45 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 සැප්තැම්බර් මස 10 සහ 11 වන දිනවලදී කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

උපාධිලාභින් 3306 දෙනෙක් මෙවර උපාධි ලබා ගැනීමට නියමිතය.

1st Session

B.A.(Special) Degree 471

2nd Session

B.A.(Special) Degree 206
B.Sc.(Special) Information and Communication Technology Degree 11
B.A.(General) Degree 148
365

3rd Session

B.Sc.(Honors)Degree 204
B.Sc. (General) Degree 299
  503

4th Session

B.Sc.(Honors)Degree in Applied Sciences 109
MBBS Degree 170
B.Sc. in Para Medicine 70
  349

5th Session

B.Sc. in Accountancy (Special) Degree 199
B.Sc. in Business Administration (Special) Degree 248
  447

6th Session

B.Sc. in Finance (Special) Degree 156
B.Sc. in Marketing Management (Special) Degree 93
B.Sc. in Human Resource Management (Special) Degree 62
Bachelor of Commerce 114
B.Sc. in Public Management (Special) Degree 76
501

7th Session

B.Sc. in Estate Management and Valuation (Special) Degree 65
B.Sc. in Business Administration (Business Economics) 75
B.Sc. in Entrepreneurship (Special) Degree 11
B.Sc. in Operation and Technology Management (Special) Degree 52
B.Sc. in Business Information System (Special) Degree 54
257

8th Session

Postgraduate Degrees and Diplomas 413
TOTAL        3306

 

Category Posts

45th Convocation 2019 – Notice to the Graduands

The 45th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura will be held on 10th and 11th September 2019 at the BMICH, Colombo 07.

3306 Graduants will present before the Venerable Chancellor of the University for the conferment of the Degrees as follows,

1st Session

B.A.(Special) Degree 471

2nd Session

B.A.(Special) Degree 206
B.Sc.(Special) Information and Communication Technology Degree 11
B.A.(General) Degree 148
365

3rd Session

B.Sc.(Honors)Degree 204
B.Sc. (General) Degree 299
  503

4th Session

B.Sc.(Honors)Degree in Applied Sciences 109
MBBS Degree 170
B.Sc. in Para Medicine 70
  349

5th Session

B.Sc. in Accountancy (Special) Degree 199
B.Sc. in Business Administration (Special) Degree 248
  447

6th Session

B.Sc. in Finance (Special) Degree 156
B.Sc. in Marketing Management (Special) Degree 93
B.Sc. in Human Resource Management (Special) Degree 62
Bachelor of Commerce 114
B.Sc. in Public Management (Special) Degree 76
501

7th Session

B.Sc. in Estate Management and Valuation (Special) Degree 65
B.Sc. in Business Administration (Business Economics) 75
B.Sc. in Entrepreneurship (Special) Degree 11
B.Sc. in Operation and Technology Management (Special) Degree 52
B.Sc. in Business Information System (Special) Degree 54
257

8th Session

Postgraduate Degrees and Diplomas 413
TOTAL        3306

 

Category Posts