ජපුරට ලොව විශාලතම නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් පරිගණක දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිශීලකයින් සඳහා ලොව විශාලතම නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් පරිගණක දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව දැන් හිමිව ඇති අතර ඒ සඳහා පිවිසීමට පහත දිගුව භාවිතා කරන්න.
http://lib.sjp.ac.lk/e-resources/

වැඩිදුර විස්තර :
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය පුස්තකාලාධිපති,
ආචාර්ය උපාධිධර නයන විජයසුන්දර මහතා.

විද්‍යුත් තැපෑල : librarian@sjp.ac.lk
දුර : +94-11-2804194 හෝ 2758525 ෆැක්ස් : +94-11-2804194

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News