ජපුරට ලොව විශාලතම නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් පරිගණක දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිශීලකයින් සඳහා ලොව විශාලතම නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් පරිගණක දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව දැන් හිමිව ඇති අතර ඒ සඳහා පිවිසීමට පහත දිගුව භාවිතා කරන්න.
http://lib.sjp.ac.lk/e-resources/

වැඩිදුර විස්තර :
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය පුස්තකාලාධිපති,
ආචාර්ය උපාධිධර නයන විජයසුන්දර මහතා.

විද්‍යුත් තැපෑල : librarian@sjp.ac.lk
දුර : +94-11-2804194 හෝ 2758525 ෆැක්ස් : +94-11-2804194

Category Posts

Access to Scopus Database is Now Available for Japura Users

Access to Scopus database is now available at our university. Scopus is the world’s largest abstract and citation database of peer-reviewed literature; scientific journals, books, and conference proceedings.

Scopus is available via http://lib.sjp.ac.lk/e-resources/

For further details contact the Librarian.
Nayana Wijayasundara, PhD
Librarian
University of Sri Jayewardenepura
Email:librarian@sjp.ac.lk
Tel: +94-11-2804194 or 2758525 Fax: +94-11-2804194

Category Posts