තාක්ෂණ පීඨයේ දෙවන නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ දෙවන නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීමේ නම්නිකරන වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර තාක්ෂණ පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත මණ්ඩාවල මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන සාමාජිකයන් ද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News