නව තාක්ෂණ පීඨයේ ප්‍රථම නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නව තාක්ෂණ පීඨයේ ප්‍රථම නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීමේ නම්නිකරන වැඩසටහන 2016 දෙසැම්බර් මස 15 වැනි දින මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්විය. මේ වැඩසටහන සදහා 322 ක පමණ ශිෂ්‍ය සහ දෙමාපිය ප්‍රජාවක් සහභාගී විය.

මේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර තාක්ෂණ පිඨයේ වැඩබලන පීඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත මණ්ඩාවල මහතා සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන සාමාජිකයන් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News