ඉංජිනේරු පිඨය සංවිධානය කල වෙළද ප්‍රජාව හමුව

කොට්ටාවේ මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ ඉදිවන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨය ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ගම්වාසීන්, වෙළද ප්‍රජාව, පොලිස් නිලධාරීන් සහ ග්‍රාම සේවා නිලධාරිතුමා ඇතුළු පිරිසක් සමඟ සාකච්ඡාවක් 2018 මැයි මස 18 වැනිදා විශ්විද්‍යාලිය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts