මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගෙන් ආරාධිත දේශනයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි  අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා 2016 දෙසැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා කෙන්යාවේ පැවති ” සංවර්ධනය වන රටවල් වල මොළයේ වලවයස්ගතවීම හා ඩිමෙන්ශියා රෝගය ” පිළිබද සමුළුවේදී ආරාධිත දේශනයක් පවත්වා ඇත.

Prof Ranil De silva

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News