මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගෙන් ආරාධිත දේශනයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි  අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා 2016 දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදා ජාතික විද්‍යා පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවකදී ආරාධිත දේශනයක් පවත්වා ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News