ජපුර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් 20 කට පමණ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ වැඩසටහනක් 2018 අගෝස්තු මස 10 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාලීය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේදී පැවැත්විය. ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අනුග්‍රහය මාස් ආයතනය, තිලක් රොද්‍රිගෝ, රාජා ආභරණ වෙළෙන්දෝ සහ ශිෂ්‍ය සහන පදනම විසින් සපයන ලදී.

Category Posts

Scholarships for Japura Undergraduates

At about twenty scholarships were awarded for the undergraduate students of the University of Sri Jayewardenepura on 10th August 2018 at the boardroom of the administration building of the University. The awarding ceremony was graced by Prof. Sampath Amaratunge, Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dr. Anura U. Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce and academic members. Sponsorships for the scholarships were held by Mass Holdings, Mr. Thilak Rodrigo, Raja Jewellers, and Students relief fund.

Category Posts