ජ’පුර තෛපොංගල් උත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පර්ශධය හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය එක්ව සංවිධානය කරන ලද තෛපොංගල් උත්සවය 2017 ජනවාරි මස 27 වැනි දින පෙ.ව. 8.00 සිට සුමංගල ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට ස්ථාපිත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මහාචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News