විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018 (අයදුම්පත් දැන් කැඳවේ)

විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018 (දෙවන වටය) සඳහා දැන් අයදුම්පත් කැඳවේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2018 දෙසැම්බර් මස 21 වැනිදායි.

අයදුම්පත බාගත කරගන්න : Research Council
වැඩිදුර විස්තර : http://research.sjp.ac.lk/rersearch-grant/

Category Posts

University Research Grants 2018 (Applications are now open)

Applications for University Research Grants 2018 (Second Round) are now open. The deadline for application submission is 21st December 2018.

The applications have to be submitted to the Research Council on or before the deadline given above. Visit Research Council website for download the application and for more information on Research Grants 2018: http://research.sjp.ac.lk/rersearch-grant/

Category Posts