බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2022 – (Diploma in Buddhist Studies)

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය මගින් මෙහෙයවන බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2022 වර්ෂයට නවක සිසුන් දැන් බඳවා ගැනේ. මේ සමඟ අමුණා ඇති අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට රු. 500ක අයදුම්පත්‍ර බැංකුවේ 013010001314 ගිණුම් අංකයට බැර කොට අදාළ රිසිට්පත සමග 2022 ජුලි 15 දිනට පෙර පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

මහාචාර්ය එළමල්දෙණියේ සාරානන්ද හිමි
ආචාර්ය විතාරන්දෙණියේ චන්ද්‍රසිරි හිමි
පාඨමාලා සමායෝජක,
බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දු. ක 071 5440203/ 071 7001815
0714 932 942

විද්‍යුත් තැපෑල: palifhss@gmail.com

සුදුසුකම්.
අවම විෂයන් දෙකක් සහිතව අ.පො.ස (උ/පෙළ) සමත්වීම හෝ එයට සමාන වෙනත් සුදුසුකම්
පාඨමාලාව සඳහා අපේක්ෂිත අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාත කිරිඑඑම සඳහා අදාළ ලේඛනවල සහතික කරන ලද ඡායා උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක් ඉල්ලුම්පත්‍රය සමග අමුණා එවිය යුතුය.

ඔබගේ අයදුම්පත්‍රය අනුව අදාළ පාඨමාලාව සඳහා ඔබ ලැබුවහොත් ඒ බව ඔබට පෞද්ගලිකව දන්වනු ලබන අතර, පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය යුත්තේ ඒ අනුවය. (අදාළ ගෙවීම් ආපසු ගෙවනු නොලැබේ.)
2022 අගෝස්තු මාසයේ මුල් සතියේදී පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

විමසීම්; 0714 932 942

 

Buddhist Studies 2022 upload

Category Posts