6 වැනි බහුවිධ ප්‍රවේශය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව – 2019 (ICMA – 2019)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද 6 වන බහුවිධ ප්‍රවේශය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව (ICMA- 2019) 2019 නොවැම්බර් මස 26 හා 27 වන දිනයන්හිදී ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විණ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හා ජාතික විද්‍යා පදනමේ සභාපති ආචාර්ය ඒ. එම්. මුබාරක් මහතා ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස සහභාගී වූ අතර ප්‍රධාන දේශක ලෙස කැනඩා මවුන්ට් රෝයල් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ටොම් බුචනන් මහතා සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts