සන්දේශාවලි කවි නළුව – සහතිකපත් ප්‍රදානය 2019

සන්දේශාවලි කවිනළුව 2019 සඳහා දායකත්වය දැක්වූ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ට සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග උපකුලපති තුමාගේ සනභාගිත්වයෙන් 2019 ජුලි මස 26 වන දින පැවැත්වුනි. මෙම උත්සවය සඳහා මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති සහ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලයේ සම සභාපති; මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතා, තාක්ෂණ විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා සහ නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලයේ සම සභාපති ආචාර්ය නිල්මිණි ලියනගේ මහත්මිය සහභාගී විය.

සන්දෙශාවලිකවිනළුව  පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News