ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනේ ආරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨය සංවිධානය කරන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනේ සමාරම්භය 2018 පෙබරවාරි මස 26 වැනිදා සිදුවිය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News