ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශයේ පිරිත් සජ්ජායනාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශය සංවිධානය කරන ලද පිරිත් සජ්ජායනාව 2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා පිඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News