44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – උපාධිලාභීන් සඳහා දැන්වීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018  සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

තම පළමු උපාධිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන උපාධිලාබින් උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයට අදාළ අයදුම් පත්‍රය සහ උපාධි ප්‍රධානෝත්සව ගාස්තුව වන රු. 4000 ක මුදල ගෙවන ලද මුදල් කුවිතාන්සිය සමඟ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත සහ පුස්තකාල ප්‍රවේශ භාරදෙන ලද බවට මුද්‍රා තබන ලද ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය : 2018 ජුලි 09, 10, සහ 11 (පෙ. ව. 9.00 සිට ප. ව. 4.00)
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨය : 2018 ජුලි 12 සහ 13 (පෙ. ව. 9.00 සිට ප. ව. 4.00)

අයදුම් පත් බාගත කරගන්න : Application Form

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න : stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts