44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 – උපාධිලාභීන් සඳහා දැන්වීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ 44 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018  සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

තම පළමු උපාධිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන උපාධිලාබින් උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයට අදාළ අයදුම් පත්‍රය සහ උපාධි ප්‍රධානෝත්සව ගාස්තුව වන රු. 4000 ක මුදල ගෙවන ලද මුදල් කුවිතාන්සිය සමඟ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත සහ පුස්තකාල ප්‍රවේශ භාරදෙන ලද බවට මුද්‍රා තබන ලද ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය : 2018 ජුලි 09, 10, සහ 11 (පෙ. ව. 9.00 සිට ප. ව. 4.00)
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨය : 2018 ජුලි 12 සහ 13 (පෙ. ව. 9.00 සිට ප. ව. 4.00)

අයදුම් පත් බාගත කරගන්න : Application Form

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න : stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

44th Convocation 2018 – Notice to the Graduands

44th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura will be held on 06th & 07th September 2018 at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall for the conferment of degrees.

Eligible first-degree graduands of the Faculty of Management Studies & Commerce and the Faculty of Applied Sciences are required to hand over the completed convocation application forms to the Examinations Division on following dates together with Bank receipts for the payment of Rs. 4000/= made to any branch of the People’s Bank as the convocation fee (Duly sealed Record Books for the returned Student Identity Cards & Library Books should also be produced with the above).

Faculty of Management Studies and Commerce – 09th, 10th & 11th July 2018 (9.00 a.m. – 04.00 p.m.).
Faculty of Applied Sciences–12th & 13th July 2018 (9.00 a.m. – 04.00p.m.)

Convocation application form can be downloaded from here: Application Form

Use the following link to access the Student’s Payment System for relevant payments.

http://stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef.php

U. D. S. S. Gunasinghe
Deputy Registrar/Examinations
for Registrar

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

44வது பட்டமளிப்பு 2018

மானிடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடத்தில் பட்டம் பெறுபவர்களுக்கான அறிவிப்பு

ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டங்களினை வழங்குவதற்கான 44வது பட்டமளிப்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் 2018ம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 6ம் 7ம் திகதிகளில் நடைபெறும்.

பிரயோக விஞ்ஞான பீடம் இ வணிகம் மற்றும் முகாமைத்துவக் கற்கைகள் பீடத்தின் தகுதியூள்ள முதலாவது பட்டத்தினைப் பெறுபவர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பட்டமளிப்புக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தினையூம் ஏதேனும் ஒரு மக்கள் வங்கிக் கிளையில் பட்டமளிப்புக்கான கட்டணமாக ரூபா. 4000.00 இனை செலுத்தி வங்கி பற்றுச் சீட்டுடன் பரீட்சைப் பிரிவில் கையளிக்குமாறு கேட்கப்படுகின்றீர்கள். ( மேற்குறித்தவற்றுடன் நூல் நிலைய புத்தகங்கள் மற்றும் மாணவர் அடையாள அட்டைகள் ஆகியவற்றை திரும்பக் கொடுத்தமைக்குரிய சரியாக முத்திரை இடப்பட்ட பதிவூப் புத்தகங்களும் ( Record Books) ஒப்படைக்கப்படல் வேண்டும்.

வணிகம் மற்றும் முகாமைத்துவ கற்கைகள் பீடம் 2018ம் ஆண்டு யூலை 9,10,11 ஆம் திகதிகளில் (மு.ப 9.00 – பி.ப 4.00 மணி) வரை.

பிரயோக விஞ்ஞான பீடம் 2018ம் ஆண்டு யூலை 12,13 ஆம் திகதிகளில் (மு.ப 9.00 – பி.ப 4.00 மணி) வரை.

பட்டமளிப்பு விண்ணப்பப் படிவம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட முடியூம்:  Application Form

மாணவர்களுடைய கொடுப்பனவூ முறைமையை அடைய பின்வரும் இணைப்பைப் பயன்படுத்தவூம்.
http://stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef.php

யூ.டீ.எஸ்.எஸ்.குணசிங்க
பிரதிப் பதிவாளர்Æபரீட்சைகள்

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts