තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ පාලනය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ රාජ්‍ය පරිපාලන අධ්‍යයනාංශයේ පාලනය සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිලිබඳ මධ්‍යස්ථානය සමඟ කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යංශය, බස්නාහිර පළාත, විශේෂ අපදා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, ඉන්දියාවේ ජවහලානේරු විශ්වවිද්‍යාලය, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ රාජ්‍ය පරිපාලන අධ්‍යයනාංශයේ ආදී විද්‍යාර්ථන්ගේ සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන ලද තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ පාලනය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 06 වැනිදා සාර්ථකව පැවැත්විය.

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

International Conference on Governance for Sustainable Development (ICGSD 2018)

International Conference on Governance for Sustainable Development (ICGSD 2018), organized by the Centre of Governance and Public Policy of the Department of Public Administration, Faculty of Management Studies and Commerce of the University of Sri Jayewardenepura in collaboration with the Ministry of Agriculture, Land, Irrigation, Fisheries, Animal Product & Health, and Agrarian Development, Western Province, Sri Lanka, NAPSIPAG, Special Centre for Disaster Research (SCDR), Jawaharlal Nehru University, India and the Alumni Association of Public Administration (AAPA) of the University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, was held on 6th October 2018 at Taj Samudra Hotel, Colombo.

More than 150 participants including national and international authors, policymakers, administrators, politicians, Journalists, and academics joined the conference. After the inaugural session, a brainstorming session on “Governance for Sustainable Development- Lessons learned from MDGs & a way forward to SDGs” and four parallel technical sessions were held.

For the Second day, another two brainstorming sessions on “Public Policy on Disasters and Agriculture” and “Gender, Disasters, and SDGs” were held at Gannoruwa Agriculture Research Institute, Kandy.

The conference is over with a great success. Thanks to all participants, contributors, collaborative partners, and the organizing team.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts