ඉංජිනේරු පීඨයේ 3 වන ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන

ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ 3 වන ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන 2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය S. A. A. M. සුබසිංහ මහතාගේ, මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය D. P. S. චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ, පුස්තකාලාධිපති ආචාර්ය N.D. විජයසුන්දර මහත්මියගේ සහ තවත් සම්භාවනීය පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 

 

 

Category Posts

Orientation Program for the 3rd Intake of the Faculty of Engineering

The Orientation program for the 3rd intake of the Faculty of Engineering of the University of Sri Jayewardenepura was commenced from 26th November 2018 with the participation of Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dr S. A. A. M. Subasinghe; Dean of the faculty of Engineering, Prof. D. P. S. Chandrakuma, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Dr N.D. Wijayasundara, Librarian of the University and a large number of respective invitees. Also, Heads of Departments of the Faculty of Engineering, academic staff and academic supporting staff participated in the event.

 

 

 

Category Posts