විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය – 2017

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය විසින් 2016 අවසන් වසර සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලැබූ විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය 2017 අගෝස්තු මස 16 සහ 17 යන දෙදින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේදී පැවැත්වීය. මෙහිදී හොදම පර්යේෂණ සංෂිප්ත ඉදිරිපත් කරන ලද සිසුන් සඳහා ත්‍යාග සහ සහතිකපත්ද ප්‍රධානය කෙරුණි. මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපති ආචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා සහ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනී මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News