ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ රැකියා පොළ 2020

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය මඟින් ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද රැකියා හා නව ව්‍යවසායකත්ව අවස්ථා පොළ 2020 ජනවාරි මස 8 හා 9 යන දිනයන්හිදී විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේ දී  පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතා, වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සුගත් එම්. ලියනගේ මහතා, ඩිජිටල් මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා, ආචාර්යවරුන් සහ සිසුන් සහභාගී විය.

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Touch the Peak 2020 – Annual Job Fair and Entrepreneurial Ventures for FAS Students

“TOUCH THE PEAK” – 2020 the annual job fair and Entrepreneurial Ventures for the undergraduates of the Faculty of Applied Sciences organized by the Career Guidance Unit of the University of Sri Jayawardenepura was held on 8th and 9th January 2020 at the Science Auditorium.

Prof. Laleen Karunanayake; Dean of the Faculty of Applied Sciences, Dr. Sugath M. Liyanage, Director of the Career Guidance Unit, Prof. Hiran Amarasekara, Director, Digital Media and Communication, USJP, a large number of academic members and undergraduates participated in the event.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts