ගීතාංජලී – 2017 බැති ගී සරණිය

”ගීතාංජලී – 2017” බැති ගී සරණිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සියලූම අධ්‍යයනාංශයන්හී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017 ජුනි මස 06 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සුමංගල මන්දිරයේ දී පැවැත්විණ.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News