දේශීය හා විදේශීය ගිටාර් වාදන ශිල්පින් සහභාගී වූ “ගිටාර් උළෙල”

ශ්‍රී ලංකා ගිටාර් සංගමය හා එක්ව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ කලා පර්ෂදය සංවිධානය කල දේශීය හා විදේශීය ගිටාර් වාදන ශිල්පින් සහභාගී වූ “ගිටාර් උළෙල” වැඩසටහන 2017 ජනවාරි මස 20 වන දින සවස 6. 30 ට සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.

ඡායා රූප : J’pura Flames

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News