සිසුන් සදහා වූ ආයතනික පුහුණු වැඩමුළුවක්

මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සදහා වූ ආයතනික පුහුණු වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 20 වන දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව 5.00 දක්වා බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News