මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ 2017 නම්නිකරන වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ 2017 වර්ෂය සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම සදහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහනේ ආරම්භක වැඩසටහන 2017 පෙබරවාරි මස 27 වැනි දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන මාර්තු 5 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

මෙම අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පීඨ කිහිපයක පිඨාධිපතිවරු සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News