ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තිමය මාර්ගෝපදේශක ඒකකය සංවිධානය කල ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන 2018 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 අගෝස්තු මස 10 වැනිදා බොරලැස්ගමුව ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News