පුවත්

පුවත්

registration_management
2020/2021 නව අධ‍්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ පීඨයේ පළමු වසර සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පළමු පියවර ලෙස කළමනාකරණ පොදු පාඨමාලාවේ  සිසුන් සහ වාණිජවේදී පාඨමාලාවේ සිසුන් පමණක් 2022.02.21 දින සිට 2022.02.25 දින දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ  ලියාපදිංචි කිරීම පිණිස විශ්වවිද්‍යාල වෙබ්අඩවිය වන http://stu.enroll.sjp.ac.lk/indexonline.php වෙත පලකර ඇත . අදාල සියලු ලියාපදිංචි ලේඛන පහතින් බාගත කරගත හැකිය.         Greetings...
Read More
The official media arm of the university, Japura Media has re-launched a video for the Anthem of the University of Sri Jayewardenepura. A university is expected to produce academia of competent youth who go beyond the ordinary and reach new heights continuously; this new release of the university anthem features this wholesome attitude fostered by...
Read More
The University of Sri Jayewardenepura situated in the heart of Colombo possesses a long and glorious history. Having been established in 1959 at Gangodawila, its roots can be traced back to the Vidyodaya Pirivena established in 1873 by Most Ven. Hikkaduwe Sri Sumangala Thera at Maligakanda. Today the University pays homage to 60 years of...
Read More
A ceremony and an ashirawada pooja to bid welcome for the new year 2022 was held on 3rd of January, from 8.30 AM onwards.  This event was graced by Prof.Sudantha Liyanage, the vice-chancellor of USJ, Deans of all the faculties and Registrar of USJ. The National Flag, The Buddhist Flag and were hoisted by the...
Read More
The Citizens Development Business Finance PLC has come on board to support the establishment of the new Mangrove Resource Center of the University of Sri Jayewardenepura. Accordingly, an MoU was signed on 27-12-202 between the Citizens Development Business Finance PLC and the Center for Sustainability of the Department of Forestry and Environmental Science, the University...
Read More
INFINITY is a case study competition organized by the project INFINITY initiated by Commerce Society (COMSO) of Department of Commerce-Faculty of Management Studies and Commerce-University of Sri Jayewardenepura. INFINITY endeavors to enhance the knowledge, the practical application of the learned theories and analytical skills of  the undergraduates. A team of INFINITY case study competition will consist...
Read More
J’pura Employability Skills Awards (JESA) 2021 was held on  the 14th December 2021 from 6.00 PM onwards at the Golden Rose Boralesgamuwa.  This event was organized by the Career Skills Development Society, University of Sri Jayewardenepura. The awarding ceremony was graced by the chief guest Prof.Sudantha Liyanage, Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura. The...
Read More
The Leo Club of the University of Sri Jayewardenepura secured the ‘District Contest Award’ at the 16th Annual Leo District Conference of Leo District 306 A2 held on the 28th of November at Hotel Deandra in Bolgoda. It should be noted that this is a record-breaking moment that occurred after twenty years. Despite being a...
Read More
Inauguration Ceremony of VURD –  5th Vidyodaya Undergraduate Research Day of Faculty of Humanities and Social Sciences – 2021 was held on 14th December 2021 at the auditorium of the Faculty. The Keynote Speaker, Rev. Snr. Prof. M Dhammajothi, Director, Post Graduate institute – Pali and Buddhist Studies of the University of Kelaniya, asserted that...
Read More
7th International Congress of the Society of South Asian Archaeology (SOSAA) Webinar (18th – 21st September – 2020) was organized by the Department of History and Archaeology, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka. In collaboration with Swami Vivekananda Cultural Centre, Indian High Commission, Colombo, Sri Lanka and Sri Lanka National Commission for UNESCO. Three leading archaeologists...
Read More
1 2 3 79