ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ තායිවානයේ ජාතික සන් යත් සෙන් විශ්ව විද්‍යාලය අතර කාර්ය මණ්ඩල සහ සිසු හුවමාරු වැඩසටහන

තායිවානයේ ජාතික සන් යත් සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ 2018 මාර්තු 14 වන දින අත්සන් තැබූ අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තායිවානයේ ජාතික සන් යත් සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් විසි දෙදෙනෙකු 2018 නොවැම්බර් මස 16 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියහ. එහිදී නූතන පර්යේෂණ ඉස්මතු කිරීම සහ නව පර්යේෂණ ප්‍රවණතා පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට භාජනය විය.තවද අනාගත පර්යේෂණ සහයෝගිත්ව අභිවර්ධනය සහ  කාර්ය මණ්ඩල සහ සිසු හුවමාරු පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරිණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News