උසස් අධ්‍යයාපන ව්‍යාප්තිය හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම

උසස් අධ්‍යයාපන ව්‍යාප්තිය හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම 2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. ලෝක බැංකුවේ සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරි වසර 5 ක් පුරා පර්යේෂණ තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නඟාලීම උදෙසා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව වෙත ප්‍රතිපාදන ප්‍රධානය කරනු ඇත.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/academic/accelerating-higher-education-expansion-development-project/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News