වැඩසටහන් නිර්මාණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ උපදේශන වැඩමුළුව

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් පවත්වන ලද වැඩසටහන් නිර්මාණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ උපදේශන වැඩමුළුව 2019 මැයි මස 22 වන දින පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 12.00 දක්වා මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ. මෙම වැඩමුළුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යා විෂයය නව විෂයයක් ලෙස හඳුන්වාදීමයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News