ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ එංගලන්තයේ නොර්තම්බ්‍රියා විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ එංගලන්තයේ නොර්තම්බ්‍රියා විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් 2019 ජනවාරි මස 14 වන දින අත්සන් තබන ලදී. මෙහි අරමුණ වනුයේ විශ්ව විද්‍යාල දෙක අතර සහයෝගී ක්‍රියාකාරකම් වර්ධනය කිරීමයි. ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ අතර ඉංජිනේරු පීඨ පීඨාධිපති ආචාර්ය අකිල සුබසිංහ මහතාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News