නවරාත්‍රී උත්සවය 2016

කලා පර්ෂදය, සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ විශ්ව විද්‍යාලීය සංහිදියා ව්‍යාපෘතිය විසින් සංවිධානය කරන ලද ” නවරාත්‍රී උත්සවය” 2016 නොවැම්බර් මස 04 වැනි දින සවස 6.00 ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය විද්‍යා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කිරීම සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News