සිසුන් සදහා වූ ආයතනික පුහුණු වැඩමුළුවක්

මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සදහා වූ ආයතනික පුහුණු වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 20 වන දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව 5.00 දක්වා බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Recent Posts

மாணவர்கள் தொடர்ப்பான நிறுவனம் சார்ந்த பயிற்சிப் பட்டறை

மென் திறன் அபிவிருத்தி பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட   மானுட இயல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடத்தின் இறுதி வருட மாணவர்கள் தொடர்ப்பான நிறுவனம் சார்ந்த பயிற்சிப் பட்டறையொன்று2017 ஜூன் 20ஆம் திகதி மு.ப.8.00 முதல் பி.ப.5.00 வரைபண்டாரநாயக்ககூடத்தில்இடம்பெற்றியது.

Recent Posts

One Day Workshop for Final Year Students of FHSS 2017

Institutional Training Workshop was conducted by the Soft skills and Development Unit of the Faculty in order to enhance students efficiency in their future working environments. This one day work shop was taken place on 20th June 2017 from 8.00 am to 5.00 pm at Bandaranayake Hall.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts