මැදගම්පිටිය විජිතධම්ම හිමියන් විසින් සම්පාදිත දසබෝධිසත්තුප්පත්තිකථා අට්කථා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධාන පුජ්‍ය මැදගම්පිටිය විජිතධම්ම හිමියන් විසින් සම්පාදිත දසබෝධිසත්තුප්පත්තිකථා අට්ඨකථා නම් අභිනව පාලි අටුවාව දොරට වැඩුම 2017 ජුනි මස 19 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති සම්පත් අමරතුංග මහතාද සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts