“සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි” දෙවැනි දිගුහැරුම ලසිත් මාලිංග සමඟ

“සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි” ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශක ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවැනි දිගුහැරුම 2018 ජනවාරි මස 09 වැනිදා ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග මහතාව සහභාගී කරවාගෙන පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News