උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා සිසුන් සඳහා වු අන්තර් පාසල් කථික තරඟය

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය විසින් පවත්වනු ලබන ආර්ථික විද්‍යා සතිය 2016 නොවැම්බර් මස 15 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර මෙහි මුලික අරමුණ වනුයේ උසස් පෙළ සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් අතර දැනුම හුවමාරු කරගැනීමයි.

ආර්ථික විද්‍යා සතියට සමගාමිව උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා සිසුන් සඳහා වු අන්තර් පාසල් කථික තරඟයේ අවසාන වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සදහා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News