උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා සිසුන් සඳහා වු අන්තර් පාසල් කථික තරඟය

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය විසින් පවත්වනු ලබන ආර්ථික විද්‍යා සතිය 2016 නොවැම්බර් මස 15 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර මෙහි මුලික අරමුණ වනුයේ උසස් පෙළ සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් අතර දැනුම හුවමාරු කරගැනීමයි.

ආර්ථික විද්‍යා සතියට සමගාමිව උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යා සිසුන් සඳහා වු අන්තර් පාසල් කථික තරඟයේ අවසාන වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සදහා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් සහභාගී විය.

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Inter School Debate Competition for A/L Economics Students

The Department of Economics in the Faculty of Humanities and Social Sciences holds an Economics Week named “METAE 2016” in order to share economic knowledge among G.C.E. Advanced Level students and undergraduates. It was started  15th of November 2016. The major objective of this event is to bring together a cohort of Economics students in order to further pick their interest in the subject by practical and entertaining methods.

The Inter School Debate competition was  held among schools in the Colombo zone on topics that holds timely importance in the current economic context of Sri Lanka. The preliminary rounds were held on the 2nd of November 2016 and the final round was held on the 15th of November 2016.

The Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura Prof. Sampath Amaratunge, academic members and students had taken part in this event.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts