2016 නෙතින් එතෙර

Nethin Ethera 2016

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරු අධ්‍යයන අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ” 2016 නෙතින් එතෙර ” සංස්කෘතික සංදර්ශනය 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 3 වැනි දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Category Posts

Nethin Ethera By Department of Estate Management and Valuation

Nethin Ethera 2016

“Nethin ethera 2016” cultural show organized by the students of Department of Estate Management and Valuation was held on 03.10.2016 at  Bandaranayake hall, University of Sri Jayewardenepura. The event was headed by the Veteran actor Mr. Janak Premalal and the Dr. U. Anura Kumara, Dean of the Faculty.

Category Posts